Bendros taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje arbatainternetu.eu taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (arbatainternetu.eu) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje arbatainternetu.eu susijusios nuostatas.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje gali:

·         veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

·         nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

·         juridinis asmuo;

·         visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Naujos Taisyklės įsigalioja jas paskelbus arbatainternetu.eu svetainėje.

1.4. Už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

1.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su aprašytomis prekių pirkimo taisyklėmis ir pagal 1.2. punktą turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, patvirtina užsakymą.

2.2. Pirkėjas gali užsisakyti prekes arbatainternetu.eu el. parduotuvėje pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

·         internetu užsiregistruodamas arbatainternetu.eu el. parduotuvėje (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

·         el. paštu;

2.3. Prekių užsakymą el. paštu pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą Pirkėjai sutinka su Taisyklėmis.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje arbatainternetu.eu šių Taisyklių ir kitose el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

3.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos nedelsiant atnaujinti.

3.8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

3.9. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje arbatainternetu.eu sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės arbatainternetu.eu teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų arbatainternetu.eu, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

4.4. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti arbatainternetu.eu veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

4.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.2.1 ar 6.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.8. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.9. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus, jeigu Jūs atlikote išankstinį apmokėjimą.

5. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 5.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste – pavedimu;

 5.2.2. Paysera;

 5.2.3. Debetine arba kreditine banko kortele;

5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes, išskyrus tuos atvejus, kai klientas pasirenka už siuntinį sumokėti grynais atsiimant jį pats.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima artimiausiame pašto skyriuje.

6.3. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių pristatymo nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo apie tai informuoti Pardavėją. 

7. Rinkodara ir informacija

7.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje arbatainternetu.eu gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

7.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

7.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.3 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – http://www.vvtat.lt//index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/;

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

9.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti Lietuvos pašto registruota siunta. Kokybiškų grąžinamų arba keičiamų prekių pašto išlaidas apmoka pats pirkėjas.

9.3. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu info@organicherbie.com

9.4. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šalys susitaria, kad prekės pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti prekę, nebus laikomi esminiais išvaizdos pakeitimais.

9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

9.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kaina už pristatymą.

9.8. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.